"The Hold" - Hướng dẫn cách dỗ một đứa trẻ đang khóc 04:13

Bác sỹ Hamilton, một bác sỹ nhi ở Santa Monica, CA hướng dẫn kỹ thuật thực hiện "The Hold" để dỗ một đứa trẻ đang khóc.